Trường : Trường THPT Chơn Thành
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021
ÁP DỤNG TỪ 10/01/2022

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng 27
Tổng số lớp học chiều 27
Tổng số lớp 2b 27
Tổng số giáo viên 64
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 28


Sắp xếp bời Nguyễn Đình Thám, TKB 2.0 net, ngày 08/01/2021

Trường THPT Chơn Thành, KH Trung Lợi, TT Chơn Thành, Bình Phước