DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Nhiệm kỳ, 2020 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hồ Đức Trung

Bí thư

0812929779

2

Trương Tuấn Anh

Phó bí thư

0985529058

3

Vũ Xuân Đại

Phó bí thư

0387193761