DANH SÁCH

                    BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

                                       Năm học 2012 - 2013

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thanh Phong

Chủ Tịch Hội

 

2

Nguyễn Thị Phước

Phó Chủ Tịch Hội

 

3

Ngô Thị Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

 

4