DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ khóa VIII, 2017 - 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Võ Thị Thu Sương

Chủ tịch Công Đoàn

 

2

Huỳnh Thị Phi Yến

Phó Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thiện Chí

UV BCH

 

4

Nguyễn Thị Hảo

UV BCH

 

5

Trần Đức Phương

UV BCH