DANH SÁCH

                    BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

                                       Nhiệm kỳ 2020 - 2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Khoa Trung

Trưởng Ban

 

2

Bà Phạm Thị Kim Hạnh

Phó Trưởng Ban

 

3

Bà Ong Tuyết Cầm

Ủy viên

 

4

Ông Nguyễn Đức Hoàng

Ủy viên

 

5

Bà Võ Thị Hồng Loan

Ủy viên