Thầy : Đỗ Duy Bình

Hiệu Trưởng

Năm sinh : 1963

Quê quán : Vĩnh Phúc

Trình độ CM : Đại học

Lý luận Chính trị : Cao cấp

Năm vào ngành : 1984

Năm về trường : 1984

Địa chỉ hiện nay : Khu phố 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Phone : 0984869832

Email : doduybinhct@gmail.com

URL :

 

 

  Thầy : Lê Trương Quang Dũng

Phó Hiệu Trưởng

Năm sinh : 1965

Quê quán : Đồng Tháp

Trình độ CM : Đại học

Lý luận Chính trị : Trung cấp

Năm vào ngành : 1985

Năm về trường : 1987

Địa chỉ hiện nay : TT Chơn Thành-Huyện Chơn Thành - BP

Phone : 0906354614

Email : letruongquangdung@thptchonthanh.com.vn

 

 

 

  Thầy : Nguyễn Đình Thám

Phó Hiệu Trưởng

Năm sinh : 1979

Quê quán : Quảng Nam

Trình độ CM : Thạc sỹ

Lý luận Chính trị : Trung cấp

Năm vào ngành : 2005

Năm về trường : 2004

Địa chỉ hiện nay : TT Chơn Thành-Huyện Chơn Thành - BP

Phone : 0905351291

Email : dinhthamct@gmail.com