TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

                   -----------------

LỊCH THI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2009-2010

----***-----

I. Khối 12:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

19/4/2010

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7h25

7h30

CHIỀU

Hóa học

Sinh học

60 phút

60 phút

14h15

15h45

14h30

16h

20/4/2010

SÁNG

Địa lý

90 phút

7h25

7h30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14h25

14h30

21/4/2010

SÁNG

Toán

150 phút

7h25

7h30

CHIỀU

Vật lý

Tiếng Anh

60 phút

60 phút

14h15

15h45

14h30

16h

 

Ghi chú:  Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh

                Kiểm tra trước ngày 19/4/2010

 

II. Khối 11:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

3/5/2010

CHIỀU

 

Ngữ Văn

Địa lý

90 phút

45 phút

13h

15h

13h05

15h05

5/5/2010

CHIỀU

 

Hóa học

Sinh học

45 phút

45 phút

13h

14h30

13h15

14h45

7/5/2010

CHIỀU

 

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13h

15h

13h05

15h05

10/5/2010

CHIỀU

 

Vật lý

Tiếng Anh

45 phút

45 phút

13h

14h30

13h15

14h45

 

Ghi chú:  Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh

                Kiểm tra trước ngày 30/4/2010

 

II. Khối 10 :

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

4/5/2010

CHIỀU

 

Ngữ Văn

Địa lý

90 phút

45 phút

13h

15h

13h05

15h05

6/5/2010

CHIỀU

 

Hóa học

Sinh học

45 phút

45 phút

13h

14h30

13h15

14h45

8/5/2010

CHIỀU

 

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13h

15h

13h05

15h05

11/5/2010

CHIỀU

 

Vật lý

Tiếng Anh

45 phút

45 phút

13h

14h30

13h15

14h45

 

Ghi chú:  Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh

                Kiểm tra trước ngày 30/4/2010