TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

                   -----------------

LỊCH THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2012-2013

----***-----

I. Khối 12:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

18/12/2012

SÁNG

NGỮ VĂN

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

VẬT LÝ

45 phút

9 giờ

9 giờ 15

19/12/2012

SÁNG

TIẾNG ANH

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

LỊCH SỬ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

20/12/2012

SÁNG

TOÁN

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

SINH HỌC

45 phút

9 giờ

9 giờ 15

21/12/2012

SÁNG

HÓA HỌC

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

ĐỊA LÝ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30


Ghi chú:
 Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh
                kiểm tra trước ngày 17/12/2012

II. Khối 11:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

18/12/2012

CHIỀU

NGỮ VĂN

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

TIẾNG ANH

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

19/12/2012

CHIỀU

VẬT LÝ

45phút

13 giờ 15

13 giờ 30

ĐỊA LÝ

45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

20/12/2012

CHIỀU

TOÁN

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

SINH HỌC

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

21/12/2012

CHIỀU

HÓA HỌC

45phút

13 giờ 15

13 giờ 30

LỊCH SỬ

45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

 

Ghi chú:  Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh
                kiểm tra trước ngày 17/12/2012

 

III. Khối 10 :

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

18/12/2012

CHIỀU

VẬT LÝ

45phút

13 giờ 15

13 giờ 30

ĐỊA LÝ

45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

19/12/2012

CHIỀU

NGỮ VĂN

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

TIẾNG ANH

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

20/12/2012

CHIỀU

HÓA HỌC

45phút

13 giờ 15

13giờ 30

LỊCH SỬ

45 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

21/12/2012

CHIỀU

TOÁN

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

SINH HỌC

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 30

 

Ghi chú:  Các môn Công nghệ, Tin học, GDCD, TD, GDQP Giáo viên dạy tự tổ chức cho học sinh
                kiểm tra trước ngày 17/12/2012