http://thptchonthanh.com.vn/modules/hsg/hsg.jpgDANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2013 - 2014

                                  

 

STT

Họ và tên học sinh

Môn đạt giải

Đạt giải

 

1

 

Vũ Thị Linh Chi

Hóa học

Giải ba vòng Tỉnh 

 

2

 

Ngô Hạ Vy

Toán

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

3

 

Ung Thị Kim Liên

Vật lý

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

4

 

Bùi Thị Như Quỳnh

Hóa học

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

5

 

Nguyễn Quang vinh

Hóa học

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

6

 

Lê Thanh Luân

Địa lý

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

7

 

Trương Thanh Phong

Công nghệ

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51