TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH         CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI CHA MẸ HỌC SINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         Chơn Thành, ngày 15 tháng 9  năm 2012

BÁO CÁO   

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI  PHỤ HUYNH HỌC SINH

NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 -2013

        

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC 2011 - 2012

Năm học 2011 - 2012 là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, thành tích trong giáo dục, vi phạm nhân cách nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn được lên lớp”, cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đồng thời thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Với những ý nghĩa đó trong năm học vừa qua Hội Cha mẹ học sinh trường THPT Chơn Thành đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh từ đầu năm học 2011 - 2012 đã đề ra. Cụ thể được đánh giá như sau :

A/ PHẦN THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN

Ban chấp hành Hội PHHS  : 5 người

Số hội viên PHHS :         754  Hội viên

B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 I/ THUẬN LỢI

 - Được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ BCH Hội nhiệt tình, trách nhiệm, các hội viên đều ủng hộ các hoạt động của hội.

II/ KHÓ KHĂN

- Đời sống kinh tế của một số hội viên còn khó khăn nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc vận động hội viên tham gia các công tác cũng như việc đóng góp gây quỹ để Hội hoạt động.

- Một số hội viên không quan tâm đến việc học hành của con em mình nên phần kết hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh gặp nhiều khó khăn, còn tồn tại việc con em học yếu, phụ huynh giao trắng cho nhà trường dẫn đến việc kèm học sinh yếu của thầy cô cũng gặp khó khăn.

- Ban Chấp hành Hội đều kiêm nhiệm, thay đổi từng năm, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên chưa thường xuyên nên còn ảnh hưởng công tác của Hội.

C/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1/ Công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động của Hội

Ngay từ đầu năm học 2011 - 2012, Ban Chấp hành Hội CMHS đã tham mưu Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường để xin phép tổ chức hội nghị ban đại diện hội CMHS toàn trường. Việc tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp và đã xây dựng được kế hoạch hoạt động của Hội cũng như  đã bầu ra được Ban Chấp hành mới với số lượng 5 thành viên. Các thành viên trong ban chấp hành đa số đều nhiệt tình trong công tác của Hội. Do phải làm kiêm nhiệm nên có thời điểm, vì nhiều công việc khác nhau dẫn đến Ban Chấp hành Hội chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm của  mình. Năm học 2011 - 2012 đã thành lập được các chi hội lớp nhưng chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong BCH chi hội nên một số nội dung nghị quyết hội nghị chưa thực hiện một cách triệt để.

2/ Công tác vận động tuyên truyền trong hội viên

Công tác này trong năm học chưa đạt đựơc kết quả mong muốn. Bà con còn bận mưu sinh nên ít quan tâm đến hoạt động của Hội. Nhiều bậc phụ huynh có quan niệm cho rằng đóng đầy đủ tiền quỹ hội và các khoản thu khác xong thì xem như đã làm tròn nghĩa vụ của một hội viên mà quên rằng trách nhiệm to lớn của mình là phải cùng nhà trường, cộng đồng phối hợp giáo dục con em mình tại gia đình.

Trong năm học, BCH Hội cũng đã tuyên truyền đến hội viên các chủ trương về giáo dục của lãnh đạo các cấp cũng như nội dung các cuộc vận động lớn như cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp", cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" văn bản đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 32/2009/QĐ-BGD&ĐT vận động hội viên tự giác và giáo dục con cái chấp hành nền nếp an toàn giao thông…

3/ Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Trong năm học Ban chấp hành Hội cũng đã có nhiều cố gắng trong việc vận động học sinh bỏ học ra lớp, tham dự các cuộc họp phê bình học sinh. Hỗ trợ kinh phí hiệu quả, kịp thời cho phong trào thi đua “Hai tốt”, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi của học sinh, các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh, kết hợp với nhà trường hỗ trợ kinh phí khen thưởng cuối năm, động viên kịp thời cho các cháu cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong học tập.

4/ Công tác chăm lo, hỗ trợ đời sống cho thầy cô giáo

Việc giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được Ban chấp hành Hội quan tâm và đầu tư thích đáng. Trong năm học, Hội đã tham dự chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11, nhân dịp tết nguyên đán,  tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

5/ Công tác vận động xây dựng và quản lý quỹ Hội

Công tác vận động xây dựng quỹ chủ yếu từ nguồn đóng góp của hội viên, số tiền đóng góp năm học 2011 – 2012 là 111.848.000. Năm học vừa qua, các hội viên đã đóng góp đầy đủ, tạo điều kiện cho hội hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội thực hiện theo đúng hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Việc chi tiêu luôn đúng nguyên tắc và tiết kiệm. Quỹ hội được duyệt quyết toán thu chi rõ ràng, minh bạch Tóm lại, công tác quản lý thu - chi quỹ hội trong năm qua đánh giá là tốt. Riêng phần thu – chi quỹ hội, chúng tôi sẽ báo cáo ở phần sau.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH

 NĂM HỌC 2012 - 2013

Thực hiện theo chủ trương “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng nhiều hình thức bằng những hình thức chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Thực hiện các chủ trương của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về việc đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, toàn dân chăm lo làm giáo dục và vì sự nghiệp giáo dục;

Căn cứ theo tình hình thực tế của hoạt động Hội năm học 2012 - 2013, Hội Cha mẹ học sinh trường THPT Chơn Thành  đề ra phương hướng  và nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2012 - 2013 như sau :

I/ Nhiệm vụ chung

1. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức Hội CMHS đến từng chi hội của các lớp từ đó đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả.

2. Tích cực hỗ trợ nhà trường phát triển mạnh mẽ phong trào học tập để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và vận động phong trào học tập ngoài nhà trường từ đó giúp trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm học này.

3. Phấn đấu xây dựng và sử dụng quỹ hội thật hợp lí, vận động xã hội hóa nhằm giúp nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất, xứng tầm một ngôi trường đang có một  cơ ngơi khang trang, sạch, đẹp. Tạo nguồn quỹ thích đáng cho việc giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, các tấm gương điển hình trong phong trào “Dạy tốt - Học tốt”.

5. Tuyên truyền cho toàn thể hội viên tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

II/ Các nhiệm vụ cụ thể

- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ về công tác xã hội hoá giáo dục và hoạt động của Hội Phụ huynh học sinh để qua đó phụ huynh thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia công tác xã hội hoá giáo dục cũng như có trách nhiệm hơn trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục con em mình tại gia đình. Ủng hộ nhà trường thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn giao thông, ngăn chặn không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường...

- Phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành Hội phụ huynh  học sinh. Tổ chức lại hoạt động của các chi hội phụ huynh ở các lớp. Hoàn tất nhân sự trong năm học  22 lớp sẽ thành lập 22 chi hội và các chi hội đều tiến hành hoạt động có hiệu quả.

- Cùng nhà trường làm tốt công tác đảm bảo duy trì sĩ số với kết quả cao nhất. Hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng. Kết hợp thật tốt với nhà trường vận động kèm cặp các em có học lực yếu.

-  Hỗ trợ thật tốt cho các trường tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và các  hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế   hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên học khá, học giỏi trong học tập, khen thưởng  cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải trong các kỳ thi.

-  Vận động hội viên xây dựng mô hình “Gia Đình 4 Không”: “Không để con em lưu ban, thất học, bỏ học; Không để con em lây nhiễm ma tuý, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; Không để con em không được chăm sóc, giáo dục của gia đình; không để con em vi phạm luật giao thông”. Cùng với nhà trường thực hiện tốt mối quan hệ  phối hợp giáo dục: ở nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội.

- Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Hằng năm phối hợp cùng Công đoàn nhà trường chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thường xuyên thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo nhân dịp tết cổ truyền, các gia đình nhà giáo gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn.

- Sau đại hội phải phân công thành viên trong Ban chấp hành phụ trách công tác tài chính, quản lý quỹ Hội. Tổ chức công tác vận động Hội viên đóng quỹ hội theo công văn hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp quỹ, tham gia công tác xã hội hóa giáo dục.

- Tích cực hỗ trợ cho nhà trường các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiến tới trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Hỗ trợ các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp con em giải trí sau những giờ học căng thẳng.

III/ Giải pháp tổ chức thực hiện

- Ban chấp hành Hội phải thường xuyên tham mưu cho Ban giám hiệu tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội phụ huynh.

- Ban chấp hành Hội Phụ huynh và các chi hội phụ huynh các lớp  căn cứ theo phương hướng  hoạt động  của đại hội đề ra từ đó xây dựng  chương trình hành động cụ thể và chủ động triển khai thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường cũng như kế hoạch hoạt động của Hội.

          BCH HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NHIỆM KỲ 2011 - 2012