DANH SÁCH HỌC SINH ÐƯỢC NHẬN HỌC BỖNG

Nam học 2011 – 2012

 

STT

Họ và tên

Lớp

Ðối tượng

Số tiền

 

 

1

Đinh Lê Nguyên Ngọc

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

2

Nguyễn Phạm Tiểu Quyên

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

3

Lý Hải Yến

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

4

Phan Thị Thanh Hương

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

5

Nguyễn Tiến Đình

12A2

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

6

Đặng Kiều Diễm

10A5

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

7

Lê Thanh Luân

10A6

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

8

Đỗ Minh Trí

11A4

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

9

Đinh Hùng Sơn

12A2

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

10

Hoàng Thị Bắc Nam

12A2

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

11

Hoàng Thị May

12A2

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

12

Lâm Thị Chanh

12A5

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

13

Nguyễn Thị Hoài Linh

12A4

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.500.000

 

14

Nguyễn Thị Kim Lan

10A4

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.080.000

 

15

Nguyễn Sơn Thái

10A5

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.080.000

 

16

Nguyễn Khoa Hiến

11A2

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.080.000

 

17

Nguyễn Thị Thu Huyền

12A4

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.080.000

 

18

Thân Văn Nam

12A5

Học bổng dành cho học sinh nghèo

1.080.000

 

19

Lý Hải Yến

12A1

Học sinh xuất sắc được UBND tỉnh tặng

1.500.000

 

20

Trần Thị Thu Thào

11A2

Học bổng bà Nguyễn Thị Kim tặng

1.000.000

 

21

Nguyễn T Lan Anh

10A1

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

22

Nguyễn T Minh Thủy

10A3

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

23

Nguyễn Ngọc Ân

10A3

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

24

Đặng Kiều Diễm

10A4

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

25

Nguyễn T Kim Lan

10A4

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

26

Lê Thanh Luân

10A5

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

27

Nguyễn Khoa Hiến

11A2

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

28

Trần T Thu Thảo

11A2

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

29

Trần T Thanh Thảo

11A2

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

30

Hoàng Thị Bắc Nam

12A2

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

31

Đặng Đình Hạnh

12A3

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

32

Nguyễn T Hoài Linh

12A4

Học sinh hộ nghèo đạt HSG – HSTT

200.000

 

33

Gịp Ngọc Liên

10A1

Học sinh hộ ĐBDT đạt HSG – HSTT

200.000

 

34

Sái Việt Nam

11A1

Học sinh hộ ĐBDT đạt HSG – HSTT

200.000

 

35

Lý Hải Yến

12A1

Giải 3 Hóa casio, KK hóa vòng tỉnh

700.000

 

36

Lê Hữu Nhuận

12A1

Giải 3 địa vòng tỉnh

500.000

 

37

Phan Thị Thanh Hương

12A1

Giải 3 hóa casio vòng tỉnh

500.000

 

38

Thái Minh Thiện

12A1

Giải 3 địa vòng tỉnh

500.000

 

39

Lâm Thị Lệ Thu

12A1

Giải KK hóa casio vòng tỉnh

200.000

 

40

Lý Hải Yến

12A1

Tổ Hóa tặng học bổng

600.000

 

41

Phan Thị Thanh Hương

12A1

Tổ Hóa tặng học bổng

400.000

 

42

Lâm Thị Lệ Thu

12A1

Tổ Hóa tặng học bổng

200.000

 

43

Trần Thị Thu Thảo           

11A2

HCB Olimpic 30/4

2.000.000

 

44

Lê Hữu Nhuận

12A1

Giải Ba HSG môn Địa vòng tỉnh

500.000

 

45

Thái Minh Thiện

12A1

Giải Ba HSG môn Địa vòng tỉnh

500.000

 

46

Lý Hải Yến

12A1

Giải Ba Casio Hóa vòng tỉnh

500.000

 

47

Phan Thị Thu Hương

12A1

Giải Ba Casio Hóa vòng tỉnh

500.000

 

48

Trương Đình Vũ

10A1

Giải Ba tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

500.000

 

49

Nguyễn Thị Kim Huệ

12A3

Giải Ba tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

500.000

 

50

Lý Hải Yến

12A1

Giải KK môn Hóa vòng tỉnh

200.000

 

51

Lâm Thị Lệ Thu

12A1

Giải KK Casio Hóa vòng tỉnh

200.000

 

52

Phan Phi Phụng

11A1

Giải KK tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

200.000

 

53

Bùi Hoàng Diệu Thảo

12A1

Giải KK tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

200.000

 

54

Phùng Thị Hường

12A1

Giải KK tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

200.000

 

55

Nguyễn Tuấn Thanh

12A3

Giải KK tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

200.000

 

56

Vũ Thế Đại

12A3

Giải KK tiếng anh qua mạng vòng tỉnh

200.000

 

 

Tổng cộng

 

 

37.700.000