[Thứ sáu, 14.12.2018 06:39 ]  TIN M?I: 
New Files
Download Software

 Đề cương ôn thi HKII môn Toán 12
 Bài tập lượng giác 10
 Bài tập đạo hàm 11
 Phần mềm Math Studio 2.1.1
 CD Ôn thi ĐH môn Địa
 CD Ôn thi ĐH môn Sử
 CD Ôn thi ĐH môn Sinh
 Tài liệu tập huấn NCKHSPUD
 Đề cương ôn thi HKI Toán 12
 Đề cương ôn thi HKI Toán 11
Đề thi ĐH-CĐ
Thắng cảnh Việt Nam
Hộp thư nội bộ
Thống kê truy cập
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
Số lượt truy cập 4911823
Tin tức » Tuyển sinh-Thi cử
Kế hoạch và lịch kiểm tra học kì I, năm học 2016 - 2017

Xem hình
- Căn cứ công văn số : 6748/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo Bình Phước V/v hướng dẫn kiểm tra HK1 năm học 2016-2017.
- Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Chơn Thành.
A. Tổ chức kiểm tra chất lượng các môn học :
1/. Thời gian ôn tập : từ 12/12/2016 đến 17/12/2016 (nội dung ôn tập theo cấu trúc đề kiểm tra của Sở, thực hiện đến tuần 17).
2/. Thời gian tổ chức kiểm tra : từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016.

3/.  Phaân coâng giaùo vieân ra ñeà:

- Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo ra ñeà vaø ñaùp aùn 9 moân cuûa khoái 12 : Toaùn, Vaên, Sinh, Tieáng Anh, Lyù, Hoùa, Söû, Ñòa, GDCD vaø 3 moân cuûa khoái 10, 11: Toaùn, Vaên, Anh.

* Đề sở ra theo hình thức:

- Tự luận: Ngữ văn

- Trắc nghiệm: Toán (50 câu); Lý (25 câu); Hóa (30 câu); Sinh (30 câu); Sử (30 câu); Địa (40 câu); Anh (40 câu); GDCD (40 câu)

- Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

* Hieäu tröôûng y quyn cho TTCM chæ ñònh giaùo vieân ra ñeà vaø ñaùp aùn; kyù duyt đề thi vaø ñaùp aùn caùc moân coøn laïi cuûa K10, 11, 12: (kieåm tra ñeán tuaàn 17)

* Rieâng caùc moân Tin hoïc, CN, TD, GDQP, GDCD 10 và 11 giaùo vieân boä moân töï toå chöùc kieåm tra, hoaøn taát tröôùc ngaøy 19/12/2016.

* Lưu ý: GVBM được phân công ra đề phải bám sát vào cấu trúc đề kiểm tra và ma trận đề do sở ban hành; đề kiểm tra không được ra trong phần giảm tải.

B. Ñeà kieåm tra khoái 10 vaø 11 phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:

- Kieåm tra baèng hình thöùc  traéc nghieäm cho caùc moân : Lyù, Hoùa, Sinh (4 maõ ñeà); Moân Söû, Ñòa, GDCD 100% töï luaän (1 ñeà), rieâng moân Tin hoïc, Ngheà PT, TD, GDQP kieåm tra baèng thöïc haønh.

- Kieåm tra nhöõng kieán thöùc cô baûn, khaû naêng vaän duïng cuûa HS trong phaïm vi moân hoïc vaø chöông trình HK1, ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra, ñaùnh giaù theo hướng tích cực.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñaûm baûo tính chính xaùc, khoa hoïc, chaët cheõ, vöøa möùc ñoä yeâu caàu veà chuaån kieán thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc xaùc ñònh trong chöông trình vaø SGK. Ñeà kieåm tra phaûi ñöôïc ñaùnh maùy baèng vi tính, caâu chöõ roõ raøng, khoâng sai soùt.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñuùng chuaån KTKN cho toaøn khoái.

C. Saép xeáp phoøng kieåm tra : K12 = 10p ; K11 = 11p ; K10 = 11p cuï theå nhö sau:

- Khoái 10 ; 11; 12 xeáp 24-26 HS/phoøng.

- Caùch ñaùnh soá BD : 001 ; 002 ; …003...

- Boä phaän vaên phoøng hoøan taát xeáp phoøng thi tröôùc ngaøy 5/12/2016

D. Thaønh laäp hoäi ñoàng sao in ñeà, chaám baøi kieåm tra: (Quyeát ñònh keøm theo)

E. Lch thiF. Sau khi kieåm tra

1/. Chaám baøi

a. GVBM hoàn tất chaám bài: hn chót 25/12/2016.

b. Hoøan taát ñieåm trung bình moân: 26/12/2016 ( ñaùnh giaù coäng ñieåm TBM thöïc hieän theo Quy cheá 40 cuûa BGD &ÑT vaø caùc vaên baûn lieân quan cuûa Boä vaø SGD&ÑT.

c. Caùch laøm troøn ñieåm baøi thi theo quy cheá thi TN THPT (ñieàu 35): töø 0,25 ñeán döôùi 0,75 laøm troøn thaønh 0,5; töø 0,75 ñeán döôùi 1,0 laøm troøn thaønh 1,0 .

2/. Ñaùnh giaù vaø xeáp loïai hoïc löïc, haïnh kieåm

- GVCN hoøan taát vaøo ngaøy: 27/12/2016.

- GVCN vaø GVBM vaøo hoïc bạ vaø ghi xeáp loïai HL, HK  hoaøn taát vaøo ngaøy 30/12/2016.

3/. Hoïp xeùt keát quaû : 28/12/2016 (14h)

4/. Sơ kế HK131/12/2016

5/. GVCN vaø GV boä moân caàn thöïc hieän nghieâm tuùc

- Baøi kieåm tra HK 1 sau khi chaám xong phaûi phaùt coâng khai cho HS, ñoàng thôøi phaûi nhaän xeùt nhöõng loãi phoå bieán cuûa HS . Neáu coù chaám soùt, sai caàn baùo cho hieäu tröôûng xem xeùt ñeå quyeát ñònh cho chaám laïi, sau ñoù Gv thu laïi giao cho nhaø tröôøng. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc töï yù naâng ñieåm, chænh söûa ñieåm kieåm tra, ñieåm thi laøm thay ñoåi keát quaû cuûa HS. Giao toaøn boä caùc loaïi baøi kieåm tra trong HK1 cho HPCM löu giöõ.

- GVCN chuû nhieäm caàn trieån khai cho HS naém vöõng quy cheá xeáp loaïi hoïc löïc vaø haïnh kieåm cuûa HS. Boä phaän vaên phoøng, GVBM, GVCN coù traùch nhieäm nhaäp ñieåm vaøo phaàn meàm quaûn lyù hoïc sinh vaø caáp phieáu lieân laïc PHHS ñöôïc bieát keát quaû hoïc taäp cuûa HS trong lôùp tröôùc ngaøy tng kết năm hc.

- GVCN vaø GVBM quaûn lyù vaø löu giöõ hoà sô veà ñieåm soá cuûa HS ñuùng quy ñònh.

- Sau khi kieåm tra HK2 phaûi daïy cho hoaøn thaønh chöông trình cuûa HK2, khoâng ñöôïc caét boû chöông trình.

- Caàn thöïc hieän caùc loaïi baùo caùo ñuùng theo bieåu maãu vaø thôøi gian nhaø tröôøng quy ñònh.

- GVBM noäp caùc loaïi baøi kieåm 45 phuùt cho HPCM löu giöõ theo quy ñònh.

NĐT (Theo THPT Chơn Thành)


Tin liên quan:
Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo bài thi THPT quốc gia 2019 [06.12.2018 16:02]
Lịch kiểm tra học kì I, năm học 2018 - 2019 [29.11.2018 08:00]
16 học sinh trường THPT Chơn Thành đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 [15.10.2018 15:05]
Trên 50% lượt học sinh trường THPT Chơn Thành có điểm xét tuyển đại học, cao đăng trên 18 điểm [14.07.2018 09:36]
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 trường THPT Chơn Thành đạt 100% [12.07.2018 19:10]
Điều chỉnh nguyện vọng đại học trực tuyến năm 2018 như thế nào? [10.07.2018 12:58]
38 học sinh trường THPT Chơn Thành đạt huy chương Olympic 19.5 [19.05.2018 10:26]
ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA HOC KI II, KHÔI 10 VÀ 11 [20.04.2018 08:09]
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2017 - 2018 [09.04.2018 15:27]
Lịch tuyển sinh hệ đại học chính quy; cao đẳng, trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 [30.03.2018 09:47]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Hộp thư góp ý
Đọc báo
Chuyên mục
· Danh mục
· Kỉ niệm 40 năm THPT Chơn Thành
· Hoạt động nhà trường
· Hoạt động Đoàn Trường
· Tư liệu các ngày kỷ niệm
· Góc học đường
· Tin Giáo dục
· Tuyển sinh-Thi cử
· Công nghệ thông tin
· Tư liệu dạy học
· Chuyên đề dạy học
· Góc ẩm thực
· Giới thiệu web hay
· Việt Nam mến yêu
· Thông báo
Tin tức
Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo bài thi THPT quốc gia 2019
Lịch kiểm tra học kì I, năm học 2018 - 2019
Ngắm ảnh đẹp Ngày 20.11 của trường THPT Chơn Thành
16 học sinh trường THPT Chơn Thành đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
Thông báo tuyển dụng nhân sự tại Sacombank chi nhánh Chơn Thành
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chơn Thành nhiệm kì 2018 - 2019
Tuổi trẻ trường THPT Chơn Thành hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Ra mắt đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018 – 2019
162 triệu đồng học bổng khuyến học được trao năm học 2018 - 2019
Trên 50% lượt học sinh trường THPT Chơn Thành có điểm xét tuyển đại học, cao đăng trên 18 điểm
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 trường THPT Chơn Thành đạt 100%
Điều chỉnh nguyện vọng đại học trực tuyến năm 2018 như thế nào?
38 học sinh trường THPT Chơn Thành đạt huy chương Olympic 19.5
ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA HOC KI II, KHÔI 10 VÀ 11
Tuyên dương thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh và ra mắt đội tuyển học sinh giỏi Olympic cấp tỉnh
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2017 - 2018
Nâng cao chất lượng ở Trường THPT Chơn Thành
Lịch tuyển sinh hệ đại học chính quy; cao đẳng, trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
Công bố lịch thi THPT quốc gia năm 2018
Công bố lịch thi THPT quốc gia 2018
Với 870 điểm, trường THPT Chơn Thành xếp thứ nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đồng và Hội thao QPAN cấp tỉnh
Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018
Sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018 và kí cam kết thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
Lịch kiểm tra học kì I, năm học 2017 - 2018
Công khai các khoản thu - chi hoạt động Kỉ niệm 40 năm thành lập trường
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ HỌC SINH CÁC NIÊN KHÓA THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP KINH PHÍ CHO TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
Trường THPT Chơn Thành tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017
Trường THPT Chơn Thành kỉ niệm 40 năm thành lập trường
Thông tin tài khoản tiếp nhận kinh phí phục vụ Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Chơn Thành
Chương trình Lễ kỉ niệm 40 năm trường THPT Chơn Thành
Kết quả kì thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh: 18/36 học sinh dự thi đạt giải
THƯ NGỎ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY KHEN VÀ TIỀN THƯỞNG
Hội nghị Công nhân viên chức trường THPT Chơn Thành
Khai giảng năm học 2017 – 2018: ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa.
Thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển trường THPT Chơn Thành (Cấp 2 - 3 Chơn Thành).
Thông báo về tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Chơn Thành
Trường THPT Chơn Thành xếp thứ 4 toàn tỉnh về chất lượng điểm kì thi THPT 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 10
100% học sinh đỗ tốt nghiệp, 82,6% có điểm xét đại học, cao đẳng trên 20 điểm
khuyến học - khuyến tài 2016 - 2017: ghi nhận sự đồng hành ủng hộ lớn của các mạnh thường quân
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH 10, NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2016-2017
Lịch thi lại năm học 2016 - 2017
32 học sinh trường THPT Chơn Thành đạt giải kì thi Olympic 19.5 cấp tỉnh
Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo bài thi THPT quốc gia 2017
11 học sinh trường Chơn Thành đạt giải Olympic tiếng anh trên Internet cấp tỉnh
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2016 - 2017
[Những bản tin khác]
Tư liệu Dạy- Học
Gửi bài viết
Tra tự điển
Liên kết
     Danh mục Tư liệu 
Phần mềm hỗ trợ Giáo viên
Phần mềm hỗ trợ học tập
Tư liệu dạy học
Giáo trình Tin học
Sách tham khảo
Phần mềm - Tiện ích cho PC
Phần mềm hỗ trợ nhà trường
Mã nguồn - Phát triển web

       
 
 
 
 
 

Thời gian mở trang 0.043 giây. Số lượt truy cập dữ liệu: 40
Copyright 2009 - Bản quyền thuộc về Trường THPT Chơn Thành - Địa chỉ:Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước
Tel:06513667235-Fax:06513667235 - Site được phát triển trên mã nguồn NUKEVIET 2.0 - Thiết kế:Phan Minh Chánh & Nhóm BPIT.