[Chủ nhật, 30.04.2017 13:56 ]  TIN M?I: 
New Files
Download Software

 Đề cương ôn thi HKII môn Toán 12
 Bài tập lượng giác 10
 Bài tập đạo hàm 11
 Phần mềm Math Studio 2.1.1
 CD Ôn thi ĐH môn Địa
 CD Ôn thi ĐH môn Sử
 CD Ôn thi ĐH môn Sinh
 Tài liệu tập huấn NCKHSPUD
 Đề cương ôn thi HKI Toán 12
 Đề cương ôn thi HKI Toán 11
Đề thi ĐH-CĐ
Thắng cảnh Việt Nam
Hộp thư nội bộ
Thống kê truy cập
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
Số lượt truy cập 4048390
Tin tức » Tuyển sinh-Thi cử
Kế hoạch và lịch kiểm tra học kì I, năm học 2016 - 2017

Xem hình
- Căn cứ công văn số : 6748/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo Bình Phước V/v hướng dẫn kiểm tra HK1 năm học 2016-2017.
- Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Chơn Thành.
A. Tổ chức kiểm tra chất lượng các môn học :
1/. Thời gian ôn tập : từ 12/12/2016 đến 17/12/2016 (nội dung ôn tập theo cấu trúc đề kiểm tra của Sở, thực hiện đến tuần 17).
2/. Thời gian tổ chức kiểm tra : từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016.

3/.  Phaân coâng giaùo vieân ra ñeà:

- Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo ra ñeà vaø ñaùp aùn 9 moân cuûa khoái 12 : Toaùn, Vaên, Sinh, Tieáng Anh, Lyù, Hoùa, Söû, Ñòa, GDCD vaø 3 moân cuûa khoái 10, 11: Toaùn, Vaên, Anh.

* Đề sở ra theo hình thức:

- Tự luận: Ngữ văn

- Trắc nghiệm: Toán (50 câu); Lý (25 câu); Hóa (30 câu); Sinh (30 câu); Sử (30 câu); Địa (40 câu); Anh (40 câu); GDCD (40 câu)

- Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

* Hieäu tröôûng y quyn cho TTCM chæ ñònh giaùo vieân ra ñeà vaø ñaùp aùn; kyù duyt đề thi vaø ñaùp aùn caùc moân coøn laïi cuûa K10, 11, 12: (kieåm tra ñeán tuaàn 17)

* Rieâng caùc moân Tin hoïc, CN, TD, GDQP, GDCD 10 và 11 giaùo vieân boä moân töï toå chöùc kieåm tra, hoaøn taát tröôùc ngaøy 19/12/2016.

* Lưu ý: GVBM được phân công ra đề phải bám sát vào cấu trúc đề kiểm tra và ma trận đề do sở ban hành; đề kiểm tra không được ra trong phần giảm tải.

B. Ñeà kieåm tra khoái 10 vaø 11 phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:

- Kieåm tra baèng hình thöùc  traéc nghieäm cho caùc moân : Lyù, Hoùa, Sinh (4 maõ ñeà); Moân Söû, Ñòa, GDCD 100% töï luaän (1 ñeà), rieâng moân Tin hoïc, Ngheà PT, TD, GDQP kieåm tra baèng thöïc haønh.

- Kieåm tra nhöõng kieán thöùc cô baûn, khaû naêng vaän duïng cuûa HS trong phaïm vi moân hoïc vaø chöông trình HK1, ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra, ñaùnh giaù theo hướng tích cực.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñaûm baûo tính chính xaùc, khoa hoïc, chaët cheõ, vöøa möùc ñoä yeâu caàu veà chuaån kieán thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc xaùc ñònh trong chöông trình vaø SGK. Ñeà kieåm tra phaûi ñöôïc ñaùnh maùy baèng vi tính, caâu chöõ roõ raøng, khoâng sai soùt.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñuùng chuaån KTKN cho toaøn khoái.

C. Saép xeáp phoøng kieåm tra : K12 = 10p ; K11 = 11p ; K10 = 11p cuï theå nhö sau:

- Khoái 10 ; 11; 12 xeáp 24-26 HS/phoøng.

- Caùch ñaùnh soá BD : 001 ; 002 ; …003...

- Boä phaän vaên phoøng hoøan taát xeáp phoøng thi tröôùc ngaøy 5/12/2016

D. Thaønh laäp hoäi ñoàng sao in ñeà, chaám baøi kieåm tra: (Quyeát ñònh keøm theo)

E. Lch thiF. Sau khi kieåm tra

1/. Chaám baøi

a. GVBM hoàn tất chaám bài: hn chót 25/12/2016.

b. Hoøan taát ñieåm trung bình moân: 26/12/2016 ( ñaùnh giaù coäng ñieåm TBM thöïc hieän theo Quy cheá 40 cuûa BGD &ÑT vaø caùc vaên baûn lieân quan cuûa Boä vaø SGD&ÑT.

c. Caùch laøm troøn ñieåm baøi thi theo quy cheá thi TN THPT (ñieàu 35): töø 0,25 ñeán döôùi 0,75 laøm troøn thaønh 0,5; töø 0,75 ñeán döôùi 1,0 laøm troøn thaønh 1,0 .

2/. Ñaùnh giaù vaø xeáp loïai hoïc löïc, haïnh kieåm

- GVCN hoøan taát vaøo ngaøy: 27/12/2016.

- GVCN vaø GVBM vaøo hoïc bạ vaø ghi xeáp loïai HL, HK  hoaøn taát vaøo ngaøy 30/12/2016.

3/. Hoïp xeùt keát quaû : 28/12/2016 (14h)

4/. Sơ kế HK131/12/2016

5/. GVCN vaø GV boä moân caàn thöïc hieän nghieâm tuùc

- Baøi kieåm tra HK 1 sau khi chaám xong phaûi phaùt coâng khai cho HS, ñoàng thôøi phaûi nhaän xeùt nhöõng loãi phoå bieán cuûa HS . Neáu coù chaám soùt, sai caàn baùo cho hieäu tröôûng xem xeùt ñeå quyeát ñònh cho chaám laïi, sau ñoù Gv thu laïi giao cho nhaø tröôøng. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc töï yù naâng ñieåm, chænh söûa ñieåm kieåm tra, ñieåm thi laøm thay ñoåi keát quaû cuûa HS. Giao toaøn boä caùc loaïi baøi kieåm tra trong HK1 cho HPCM löu giöõ.

- GVCN chuû nhieäm caàn trieån khai cho HS naém vöõng quy cheá xeáp loaïi hoïc löïc vaø haïnh kieåm cuûa HS. Boä phaän vaên phoøng, GVBM, GVCN coù traùch nhieäm nhaäp ñieåm vaøo phaàn meàm quaûn lyù hoïc sinh vaø caáp phieáu lieân laïc PHHS ñöôïc bieát keát quaû hoïc taäp cuûa HS trong lôùp tröôùc ngaøy tng kết năm hc.

- GVCN vaø GVBM quaûn lyù vaø löu giöõ hoà sô veà ñieåm soá cuûa HS ñuùng quy ñònh.

- Sau khi kieåm tra HK2 phaûi daïy cho hoaøn thaønh chöông trình cuûa HK2, khoâng ñöôïc caét boû chöông trình.

- Caàn thöïc hieän caùc loaïi baùo caùo ñuùng theo bieåu maãu vaø thôøi gian nhaø tröôøng quy ñònh.

- GVBM noäp caùc loaïi baøi kieåm 45 phuùt cho HPCM löu giöõ theo quy ñònh.

NĐT (Theo THPT Chơn Thành)


Tin liên quan:
11 học sinh trường Chơn Thành đạt giải Olympic tiếng anh trên Internet cấp tỉnh [17.04.2017 14:17]
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2016 - 2017 [13.04.2017 19:17]
Hướng dẫn các loại hồ sơ thi THPT Quốc gia và xét tuyển CĐ, ĐH 2017 [05.04.2017 16:14]
248 học sinh trường THPT CHơn Thành tham dự chương trình "hướng nghiệp, tư vấn mùa thi 2017" [29.03.2017 21:01]
Kỳ thi THPT quốc gia 2017 khác gì so với năm ngoái? [07.02.2017 09:52]
Bộ Giáo dục công bố đề thi thử nghiệm THPT quốc gia [06.02.2017 09:10]
Chính thức công bố Quy chế Thi THPT quốc gia 2017 [04.02.2017 21:37]
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 22-24/6 [04.02.2017 21:25]
Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 97,37%: Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm học 2015 – 2016 [24.07.2016 09:08]
Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 [01.04.2015 08:47]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Hộp thư góp ý
Đăng nhập
Tên người dùng
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
Đọc báo
Chuyên mục
· Danh mục
· Hoạt động nhà trường
· Hoạt động Đoàn Trường
· Tư liệu các ngày kỷ niệm
· Góc học đường
· Tin Giáo dục
· Tuyển sinh-Thi cử
· Công nghệ thông tin
· Tư liệu dạy học
· Chuyên đề dạy học
· Giới thiệu web hay
· Góc ẩm thực
· Việt Nam mến yêu
· Thông báo
Tin tức
11 học sinh trường Chơn Thành đạt giải Olympic tiếng anh trên Internet cấp tỉnh
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2016 - 2017
Hướng dẫn các loại hồ sơ thi THPT Quốc gia và xét tuyển CĐ, ĐH 2017
Thông báo Kì thi tuyển sinh 10 trường THPT Chơn Thành
248 học sinh trường THPT CHơn Thành tham dự chương trình "hướng nghiệp, tư vấn mùa thi 2017"
Chủ điểm tháng thanh niên: Chương trình "khi tôi 18"
Thực hiện "chương trình Chắp cánh ước mơ 2017"
Kỳ thi THPT quốc gia 2017 khác gì so với năm ngoái?
Bộ Giáo dục công bố đề thi thử nghiệm THPT quốc gia
Chính thức công bố Quy chế Thi THPT quốc gia 2017
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 22-24/6
Tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2016 - 2017
Trường THPT Chơn Thành tổ chức quyên góp quỹ “Tết cho học sinh nghèo vượt khó.
132 Thanh niên ưu tú kếp nạp Đoàn đợt 1, NH 2016 - 2017
Học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh: chất lượng giải tăng cao
Sơ kết học kì I năm học 2016-2017: Về cơ bản hoàn thành mục tiêu
Kế hoạch và lịch kiểm tra học kì I, năm học 2016 - 2017
Những hoạt động chào mừng 20.11 của trường THPT Chơn Thành
Học sinh trường THPT Chơn Thành chung tay hướng về đồng bào miền Trung
Thực hiện “hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”
Trường THPT Chơn Thành xếp thứ 10 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
Bộ GD&ĐT công bố 14 đề thi minh họa THPT quốc gia 2017
Hội nghị công nhân viên chức: quyết định những vấn đề then chốt của năm học
Khai giảng năm học 2016 – 2017: đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa.
Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 97,37%: Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm học 2015 – 2016
Thông tin đến học sinh 12 về kí túc xá Cỏ May năm học 2016 – 2017
Toàn văn phát biểu của Ông Hà Duy Đạt tại lễ tổng kết năm học trường THPT Chơn Thành
Tổng kết năm học 2015 - 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
Olympic 19.5: THPT Chơn Thành nằm trong “top 10” các trường THPT cấp tỉnh
Đội tuyển HSG Olympic trường THPT Chơn Thành đã sẵn sàng tham dự kì thi với quyết tâm cao nhất
Kết quả HSG toán trên Internet: Học sinh trường THPT Chơn Thành đạt 04 giải
Kết quả chính thức IOE cấp tỉnh: Học sinh trường THPT Chơn Thành đạt 11 giải
Thành lập đội tuyển học sinh giỏi Ôlimpic 19.5 cấp tỉnh
Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2015 - 2016
Ra mắt đội tuyển thi giải toán và tiếng anh trên Internet cấp toàn quốc
Hướng dẫn thi và lịch thi tuyển sinh 10, năm học 2016-2017
Kết quả sơ bộ IOE tiếng anh trên mạng cấp tỉnh: Biến đam mê thành thành tích
Thí sinh không thể đăng ký xét tuyển quá 2 trường
Công bố phương án thi THPT quốc gia 2016
Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2016: chương trình gây quỹ học bổng tiếp bước đến trường
KẾT THÚC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VÀ HỘI THAO QPAN 2016 CẤP TỈNH: TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN
Kết quả kì thi giải toán máy tính casio cấp tỉnh: 88,0% học sinh dự thi đạt giải
Sơ kết học kì I: Về cơ bản hoàn thành mục tiêu
Đội tuyển HSG giải toán trên máy tính Casio trường THPT Chơn Thành đã sẵn sàng dự thi
Lịch kiểm tra học kì I khối 12, năm học 2015 - 2016
Hướng dẫn kiểm tra học kì I đối với khối 10 và khối 11, năm học 2015 - 2016
Trường THPT Chơn Thành: kĩ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Truyền thống ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20 - 10
Quy định về tổ chức dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh
Nhà trường tặng lẵng hoa chúc mừng nhân ngày Quốc khánh Hàn Quốc
[Những bản tin khác]
Tư liệu Dạy- Học
Gửi bài viết
Tra tự điển
Liên kết
     Danh mục Tư liệu 
Phần mềm hỗ trợ Giáo viên
Phần mềm hỗ trợ học tập
Tư liệu dạy học
Giáo trình Tin học
Sách tham khảo
Phần mềm - Tiện ích cho PC
Phần mềm hỗ trợ nhà trường
Mã nguồn - Phát triển web

       
 
 
 
 
 

Thời gian mở trang 0.044 giây. Số lượt truy cập dữ liệu: 39
Copyright 2009 - Bản quyền thuộc về Trường THPT Chơn Thành - Địa chỉ:Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước
Tel:06513667235-Fax:06513667235 - Site được phát triển trên mã nguồn NUKEVIET 2.0 - Thiết kế:Phan Minh Chánh & Nhóm BPIT.