THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

Kế hoạch và lịch kiểm tra học kì I, năm học 2016 - 2017
09.12.2016

- Căn cứ công văn số : 6748/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2016 của sở giáo dục và đào tạo Bình Phước V/v hướng dẫn kiểm tra HK1 năm học 2016-2017.
- Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Chơn Thành.
A. Tổ chức kiểm tra chất lượng các môn học :
1/. Thời gian ôn tập : từ 12/12/2016 đến 17/12/2016 (nội dung ôn tập theo cấu trúc đề kiểm tra của Sở, thực hiện đến tuần 17).
2/. Thời gian tổ chức kiểm tra : từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016.

3/.  Phaân coâng giaùo vieân ra ñeà:

- Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo ra ñeà vaø ñaùp aùn 9 moân cuûa khoái 12 : Toaùn, Vaên, Sinh, Tieáng Anh, Lyù, Hoùa, Söû, Ñòa, GDCD vaø 3 moân cuûa khoái 10, 11: Toaùn, Vaên, Anh.

* Đề sở ra theo hình thức:

- Tự luận: Ngữ văn

- Trắc nghiệm: Toán (50 câu); Lý (25 câu); Hóa (30 câu); Sinh (30 câu); Sử (30 câu); Địa (40 câu); Anh (40 câu); GDCD (40 câu)

- Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

* Hieäu tröôûng y quyn cho TTCM chæ ñònh giaùo vieân ra ñeà vaø ñaùp aùn; kyù duyt đề thi vaø ñaùp aùn caùc moân coøn laïi cuûa K10, 11, 12: (kieåm tra ñeán tuaàn 17)

* Rieâng caùc moân Tin hoïc, CN, TD, GDQP, GDCD 10 và 11 giaùo vieân boä moân töï toå chöùc kieåm tra, hoaøn taát tröôùc ngaøy 19/12/2016.

* Lưu ý: GVBM được phân công ra đề phải bám sát vào cấu trúc đề kiểm tra và ma trận đề do sở ban hành; đề kiểm tra không được ra trong phần giảm tải.

B. Ñeà kieåm tra khoái 10 vaø 11 phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:

- Kieåm tra baèng hình thöùc  traéc nghieäm cho caùc moân : Lyù, Hoùa, Sinh (4 maõ ñeà); Moân Söû, Ñòa, GDCD 100% töï luaän (1 ñeà), rieâng moân Tin hoïc, Ngheà PT, TD, GDQP kieåm tra baèng thöïc haønh.

- Kieåm tra nhöõng kieán thöùc cô baûn, khaû naêng vaän duïng cuûa HS trong phaïm vi moân hoïc vaø chöông trình HK1, ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra, ñaùnh giaù theo hướng tích cực.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñaûm baûo tính chính xaùc, khoa hoïc, chaët cheõ, vöøa möùc ñoä yeâu caàu veà chuaån kieán thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc xaùc ñònh trong chöông trình vaø SGK. Ñeà kieåm tra phaûi ñöôïc ñaùnh maùy baèng vi tính, caâu chöõ roõ raøng, khoâng sai soùt.

- Ñeà kieåm tra phaûi ñuùng chuaån KTKN cho toaøn khoái.

C. Saép xeáp phoøng kieåm tra : K12 = 10p ; K11 = 11p ; K10 = 11p cuï theå nhö sau:

- Khoái 10 ; 11; 12 xeáp 24-26 HS/phoøng.

- Caùch ñaùnh soá BD : 001 ; 002 ; …003...

- Boä phaän vaên phoøng hoøan taát xeáp phoøng thi tröôùc ngaøy 5/12/2016

D. Thaønh laäp hoäi ñoàng sao in ñeà, chaám baøi kieåm tra: (Quyeát ñònh keøm theo)

E. Lch thiF. Sau khi kieåm tra

1/. Chaám baøi

a. GVBM hoàn tất chaám bài: hn chót 25/12/2016.

b. Hoøan taát ñieåm trung bình moân: 26/12/2016 ( ñaùnh giaù coäng ñieåm TBM thöïc hieän theo Quy cheá 40 cuûa BGD &ÑT vaø caùc vaên baûn lieân quan cuûa Boä vaø SGD&ÑT.

c. Caùch laøm troøn ñieåm baøi thi theo quy cheá thi TN THPT (ñieàu 35): töø 0,25 ñeán döôùi 0,75 laøm troøn thaønh 0,5; töø 0,75 ñeán döôùi 1,0 laøm troøn thaønh 1,0 .

2/. Ñaùnh giaù vaø xeáp loïai hoïc löïc, haïnh kieåm

- GVCN hoøan taát vaøo ngaøy: 27/12/2016.

- GVCN vaø GVBM vaøo hoïc bạ vaø ghi xeáp loïai HL, HK  hoaøn taát vaøo ngaøy 30/12/2016.

3/. Hoïp xeùt keát quaû : 28/12/2016 (14h)

4/. Sơ kế HK131/12/2016

5/. GVCN vaø GV boä moân caàn thöïc hieän nghieâm tuùc

- Baøi kieåm tra HK 1 sau khi chaám xong phaûi phaùt coâng khai cho HS, ñoàng thôøi phaûi nhaän xeùt nhöõng loãi phoå bieán cuûa HS . Neáu coù chaám soùt, sai caàn baùo cho hieäu tröôûng xem xeùt ñeå quyeát ñònh cho chaám laïi, sau ñoù Gv thu laïi giao cho nhaø tröôøng. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc töï yù naâng ñieåm, chænh söûa ñieåm kieåm tra, ñieåm thi laøm thay ñoåi keát quaû cuûa HS. Giao toaøn boä caùc loaïi baøi kieåm tra trong HK1 cho HPCM löu giöõ.

- GVCN chuû nhieäm caàn trieån khai cho HS naém vöõng quy cheá xeáp loaïi hoïc löïc vaø haïnh kieåm cuûa HS. Boä phaän vaên phoøng, GVBM, GVCN coù traùch nhieäm nhaäp ñieåm vaøo phaàn meàm quaûn lyù hoïc sinh vaø caáp phieáu lieân laïc PHHS ñöôïc bieát keát quaû hoïc taäp cuûa HS trong lôùp tröôùc ngaøy tng kết năm hc.

- GVCN vaø GVBM quaûn lyù vaø löu giöõ hoà sô veà ñieåm soá cuûa HS ñuùng quy ñònh.

- Sau khi kieåm tra HK2 phaûi daïy cho hoaøn thaønh chöông trình cuûa HK2, khoâng ñöôïc caét boû chöông trình.

- Caàn thöïc hieän caùc loaïi baùo caùo ñuùng theo bieåu maãu vaø thôøi gian nhaø tröôøng quy ñònh.

- GVBM noäp caùc loaïi baøi kieåm 45 phuùt cho HPCM löu giöõ theo quy ñònh.URL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=571

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com