TỔNG HỢP THU - CHI

QUỸ KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI

                                    

STT

Năm học

Tổng thu

Tổng chi

Tồn Quỹ

1

Năm học 2010-2011

53.110.000đ

27.600.000đ

25.510.000đ

2

Năm học 2011- 2012

47.910.000đ

47.400.000đ

26.020.000đ

3

Năm học 2012- 2013

59.390.000đ

69.450.000đ

15.960.000đ