DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

QUỸ KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI

                                    

STT

Năm học

Tổng số tiền

Hiện vật

1

Năm học 2010-2011

27.600.000đ

 50 bộ áo dài nữ sinh

 200 cuốn tập HS

2

Năm học 2011- 2012

 

37.700.000đ

 

3

Năm học 2012- 2013

69.450.000đ