DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÀI TRỢ

QUỸ KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI

                                    

STT

Năm học

Tổng số tiền

Hiện vật

1

Năm học 2010-2011

34.300.000đ

 50 bộ áo dài nữ sinh

 200 cuốn tập HS

2

Năm học 2011- 2012

 

47.910.000đ

 

3

Năm học 2012- 2013

 

59.390.000đ