SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

     TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Mức thu các khoản thu bắt buộc:

Stt

Nội dung thu

Hình thức thu (tháng/năm học)

Mức thu

Ghi chú

1

2

 

Học Phí

Bảo hiểm y tế:

  • Khối 10
  • Khối 11
  • Khối 12

 

Tháng

 

Tháng

Tháng

Tháng

80.000 đồng

 

46.935 đồng

46.935 đồng

46.935 đồng

chưa thực hiện thu

  

12 tháng

12 tháng

9 tháng

 

 

2. Mức thu các khoản thu vận động: chưa thực hiện thu

Stt

Nội dung thu

Hình thức thu (học kỳ/tháng/năm học)

Mức thu

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

Dạy thêm, học thêm:

  • Khối 10
  • Khối 11
  • Khối 12

Phục vụ học tập, VSTL

 

 

 

 

                                                                                   

3. Mức thu các khoản thu tự nguyện (thu hộ ):    

Stt

Nội dung thu

Hình thức thu (/năm học)

Mức thu

Ghi chú

1

2

Bảo hiểm thân thể

VN EDU

 

Năm học

Năm học

 

70.000 đồng

70.000 đồng

 

12 tháng

9 tháng