SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ----------------                                                        --------------------- 

                                                        Chơn Thành, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

 THÔNG BÁO

 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021

Ban hành kèm theo thông báo số 71/TB-THPTCT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của hiệu trưởng trường THPT Chơn Thành

--------------***---------------

STT

NỘI DUNG

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

64

64

02

 

5

58

 

02

02

 

I

Giáo viên

54

54

 

 

4

48

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

8

8

 

 

6

 

 

 

 

2

Vật lý

4

4

 

 

1

3

 

 

 

 

3

Hóa học

5

5

 

 

1

4

 

 

 

 

4

Sinh học

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

5

Tin học

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

6

Ngữ văn

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Lịch sử

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

8

Địa lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

10

Tiếng Pháp

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

11

Công nghệ

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

12

Hướng nghiệp

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

13

GDCD

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

14

Thể dục

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

15

Quốc phòng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

6

6

 

 

 

3

 1

2

 

 

 

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

1

 1

 

 

 

 

3

PCGD

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị thí nghiệm

4

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Phục vụ

0

 

 0

 

 

 

 

 

 0

 

8

Bảo vệ

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

9

Điện nước

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

10

Bí thư Đoàn

1

1

 

 

 

 1

 

 

 

 

                                   

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Đỗ Duy Bình