SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
T.2 1 GDQP-Sương VAN-Sơn SINH-Lanh HOA-Hường NN-Duyên TOAN-Hoa TOAN-Vinh TOAN-Kiểm NN-Minh NN-Lan TOAN-Hoan TOAN- NGHE-Duyên(L) NN-Trang LY-Vững HOA-Anh HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa VAN-Hương(V) VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) NN-Thúy TOAN-Tuyết NN-Mai
2 LY-Vững NN-Mai GDQP-Sương NN-Duyên HOA-Hường SINH-Lanh TOAN-Vinh TOAN-Kiểm HOA-Hòa VAN-Hương(V) HOA-Anh TOAN- NN-Trang HOA-Phương NGHE-Duyên(L) NN-Lan HOA-Tuyết(H) TOAN-Hoan NN-Minh GDCD-Ninh TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) VAN-Sơn TOAN-Tuyết
3 VAN-Thảo(V) SINH-Lanh HOA-Thắng VAN-Hiền(V) GDQP-Sương HOA-Tuyết(H) NN-Thúy NN-Trang TOAN-Vinh TOAN-Hoan HOA-Anh NN-Duyên HOA-Phương NGHE-Duyên(L) TOAN- LY-Vững TOAN-Hoa VAN-Sơn GDCD-Ninh NN-Minh NN-Lan TOAN-Kiểm NN-Mai TOAN-Tuyết
4                                                
5                                                
T.3 1 TOAN-Tuyết TOAN-Hoa NN-Trang TOAN-Vinh NN-Duyên VAN-Thọ LY-Lam LY-Vững NGHE-Quyên VAN-Hương(V) NGHE-Trâm SINH-Lực HOA-Phương LY-Chí NGHE-Duyên(L) VAN-Phước VAN-Hiền(V) TOAN-Hoan DIA-Thám NN-Minh VAN-Thảo(V) NN-Thúy VAN-Sơn NN-Mai
2 TOAN-Tuyết VAN-Sơn NN-Trang SINH-Lanh VAN-Hiền(V) VAN-Thọ LY-Lam TOAN-Kiểm NN-Minh NGHE-Quyên NN-Duyên NGHE-Trâm TOAN-Vinh HOA-Phương NGHE-Duyên(L) LY-Vững SINH-Lực LY-Chí VAN-Hương(V) TOAN-Mạnh NN-Lan NN-Thúy GDCD-Điệp NN-Mai
3 SINH-Lanh LY-Lam TOAN-Kiểm NN-Duyên TOAN-Tuyết TOAN-Hoa VAN-Thọ VAN-Sơn TOAN-Vinh NGHE-Quyên TOAN-Hoan NGHE-Trâm VAN-Phước NN-Trang SINH-Lực NGHE-Duyên(L) NN-Thúy LY-Chí NN-Minh TOAN-Mạnh NN-Lan VAN-Thảo(V) NN-Mai VAN-Hương(V)
4                                                
5                                                
T.4 1                 NGHE-Quyên SINH-Lanh NN-Duyên LY-Trung SINH-Lực VAN-Phước NN-Minh TOAN- TOAN-Hoa NN-Lan TOAN-Hoan VAN-Hiền(V) GDCD-Điệp TOAN-Kiểm SU-Nhân TOAN-Tuyết
2                 NGHE-Quyên TOAN-Hoan VAN-Anh(V) NN-Duyên LY-Trung VAN-Phước NN-Minh TOAN- TOAN-Hoa SINH-Lực SU-Hảo VAN-Hiền(V) NN-Lan TOAN-Kiểm TOAN-Tuyết GDCD-Điệp
3                 SINH-Lanh NGHE-Quyên SINH-Lực VAN-Anh(V) VAN-Phước TOAN-Kiểm TOAN- NN-Lan VAN-Hiền(V) TOAN-Hoan NN-Minh SU-Hảo TOAN-Hoa GDCD-Điệp TOAN-Tuyết SU-Nhân
4                                                
5                                                
T.5 1 TOAN-Tuyết GDQP-Sương VAN-Anh(V) LY-Đông SINH-Lanh LY-Lam NN-Thúy HOA-Thắng HOA-Hòa LY-Chí LY-Vững NGHE-Trâm TOAN-Vinh NGHE-Duyên(L) TOAN- HOA-Anh TOAN-Hoa VAN-Sơn TOAN-Hoan DIA-Thủy VAN-Thảo(V) TOAN-Kiểm NN-Mai VAN-Hương(V)
2 NN-Mai TOAN-Hoa TOAN-Kiểm TOAN-Vinh LY-Đông NN-Thúy GDQP-Sương SINH-Lanh LY-Chí HOA-Hòa NGHE-Trâm VAN-Anh(V) NGHE-Duyên(L) SINH-Lực HOA-Anh TOAN- LY-Lam TOAN-Hoan VAN-Hương(V) TOAN-Mạnh VAN-Thảo(V) DIA-Thủy DIA-Thảo TOAN-Tuyết
3 NN-Mai TOAN-Hoa LY-Đông TOAN-Vinh TOAN-Tuyết GDQP-Sương SINH-Lanh LY-Vững VAN-Anh(V) TOAN-Hoan NGHE-Trâm TOAN- NGHE-Duyên(L) TOAN-Kiểm HOA-Anh SINH-Lực LY-Lam LY-Chí VAN-Hương(V) TOAN-Mạnh DIA-Thủy VAN-Thảo(V) VAN-Sơn DIA-Thảo
4                                                
5                                                
T.6 1 LY-Vững LY-Lam VAN-Anh(V) GDQP-Sương LY-Đông TOAN-Hoa VAN-Thọ NN-Trang TOAN-Vinh LY-Chí TOAN-Hoan HOA-Phương LY-Trung TOAN-Kiểm VAN-Phước NGHE-Duyên(L) HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa NN-Minh VAN-Hiền(V) SU-Hảo NN-Thúy VAN-Sơn NN-Mai
2 VAN-Thảo(V) HOA-Tuyết(H) LY-Đông VAN-Hiền(V) TOAN-Tuyết NN-Thúy TOAN-Vinh VAN-Sơn VAN-Anh(V) NN-Lan LY-Vững HOA-Phương NN-Trang LY-Chí VAN-Phước NGHE-Duyên(L) LY-Lam HOA-Hòa TOAN-Hoan NN-Minh TOAN-Hoa SU-Hảo NN-Mai VAN-Hương(V)
3 HOA-Phương NN-Mai TOAN-Kiểm LY-Đông VAN-Hiền(V) LY-Lam HOA-Tuyết(H) GDQP-Sương LY-Chí HOA-Hòa VAN-Anh(V) LY-Trung TOAN-Vinh NGHE-Duyên(L) LY-Vững VAN-Phước NN-Thúy NN-Lan TOAN-Hoan NN-Minh TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) TOAN-Tuyết VAN-Hương(V)
4                                                
5                                                
T.7 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.