SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
T.2 1                                 HOA-Tuyết(H) SINH-Lực NN-Minh VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) TOAN-Kiểm NN-Mai TOAN-Tuyết
2                                 HOA-Tuyết(H) TOAN-Hoan NN-Minh VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) TOAN-Kiểm NN-Mai TOAN-Tuyết
3                                 SINH-Lực TOAN-Hoan DIA-Thám NN-Minh DIA-Thủy SU-Hảo DIA-Thảo NN-Mai
4                                 LY-Lam HOA-Hòa TOAN-Hoan SU-Hảo DIA-Thủy VAN-Thảo(V) TOAN-Tuyết DIA-Thảo
5                                 LY-Lam HOA-Hòa TOAN-Hoan DIA-Thủy SU-Hảo VAN-Thảo(V) TOAN-Tuyết DIA-Thảo
T.3 1                                 VAN-Hiền(V) VAN-Sơn DIA-Thám TOAN-Mạnh SU-Hảo NN-Thúy GDCD-Điệp TOAN-Tuyết
2                                 VAN-Hiền(V) VAN-Sơn SU-Hảo TOAN-Mạnh TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) GDCD-Điệp TOAN-Tuyết
3                                 NN-Thúy TOAN-Hoan SU-Hảo VAN-Hiền(V) TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) DIA-Thảo GDCD-Điệp
4                                 TOAN-Hoa LY-Chí TOAN-Hoan VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) GDCD-Điệp VAN-Sơn DIA-Thảo
5                                 TOAN-Hoa LY-Chí TOAN-Hoan SU-Hảo VAN-Thảo(V) GDCD-Điệp VAN-Sơn DIA-Thảo
T.4 1                                 LY-Lam TOAN-Hoan SU-Hảo GDCD-Ninh NN-Lan DIA-Thủy TOAN-Tuyết VAN-Hương(V)
2                                 LY-Lam TOAN-Hoan GDCD-Ninh DIA-Thủy NN-Lan SU-Hảo TOAN-Tuyết VAN-Hương(V)
3                                 SINH-Lực NN-Lan GDCD-Ninh DIA-Thủy TOAN-Hoa NN-Thúy NN-Mai TOAN-Tuyết
4                                 NN-Thúy SINH-Lực VAN-Hương(V) NN-Minh TOAN-Hoa TOAN-Kiểm NN-Mai SU-Nhân
5                                 TOAN-Hoa SINH-Lực VAN-Hương(V) NN-Minh DIA-Thủy TOAN-Kiểm SU-Nhân NN-Mai
T.5 1                                 TOAN-Hoa TOAN-Hoan NN-Minh TOAN-Mạnh SU-Hảo GDCD-Điệp NN-Mai SU-Nhân
2                                 VAN-Hiền(V) NN-Lan NN-Minh TOAN-Mạnh GDCD-Điệp SU-Hảo SU-Nhân NN-Mai
3                                 VAN-Hiền(V) NN-Lan TOAN-Hoan DIA-Thủy TOAN-Hoa SU-Hảo GDCD-Điệp NN-Mai
4                                 HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa TOAN-Hoan NN-Minh NN-Lan DIA-Thủy VAN-Sơn GDCD-Điệp
5                                 HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa SU-Hảo NN-Minh NN-Lan DIA-Thủy VAN-Sơn GDCD-Điệp
T.6 1                                 SINH-Lực LY-Chí VAN-Hương(V) VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) NN-Thúy VAN-Sơn NN-Mai
2                                 SINH-Lực LY-Chí VAN-Hương(V) VAN-Hiền(V) VAN-Thảo(V) NN-Thúy VAN-Sơn NN-Mai
3                                 NN-Thúy SINH-Lực NN-Minh GDCD-Ninh TOAN-Hoa DIA-Thủy NN-Mai VAN-Hương(V)
4                                 TOAN-Hoa VAN-Sơn NN-Minh GDCD-Ninh GDCD-Điệp VAN-Thảo(V) DIA-Thảo VAN-Hương(V)
5                                 TOAN-Hoa VAN-Sơn GDCD-Ninh NN-Minh DIA-Thủy VAN-Thảo(V) DIA-Thảo GDCD-Điệp
T.7 1                                 HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa GDCD-Ninh SU-Hảo NN-Lan GDCD-Điệp SU-Nhân VAN-Hương(V)
2                                 HOA-Tuyết(H) HOA-Hòa DIA-Thám SU-Hảo NN-Lan TOAN-Kiểm SU-Nhân VAN-Hương(V)
3                                 NN-Thúy NN-Lan DIA-Thám GDCD-Ninh SU-Hảo TOAN-Kiểm GDCD-Điệp TOAN-Tuyết
4                                 LY-Lam LY-Chí VAN-Hương(V) TOAN-Mạnh GDCD-Điệp NN-Thúy TOAN-Tuyết SU-Nhân
5                                 LY-Lam LY-Chí VAN-Hương(V) TOAN-Mạnh GDCD-Điệp NN-Thúy TOAN-Tuyết SU-Nhân

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020