SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
T.2 1 C Cờ-Phương C Cờ-Tuyết(H) C Cờ-Điệp C Cờ-Nguyệt C Cờ-Thảo C Cờ-Hường C Cờ-Đông C Cờ-Nhân C Cờ-Hòa C Cờ-Yến C Cờ-Phước C Cờ-Anh C Cờ-Thắm C Cờ-Giàu C Cờ-Ninh C Cờ-Hiền(V) C Cờ-Lam C Cờ-Chí C Cờ-Hảo C Cờ-Thủy C Cờ-Trình C Cờ-Thảo(V) C Cờ-Sơn C Cờ-Hương(V)
2 SHCN-Phương SHCN-Tuyết(H) SHCN-Điệp SHCN-Nguyệt SHCN-Thảo SHCN-Hường SHCN-Đông SHCN-Nhân SHCN-Hòa SHCN-Yến SHCN-Phước SHCN-Anh SHCN-Thắm SHCN-Giàu SHCN-Ninh SHCN-Hiền(V) SHCN-Lam SHCN-Chí SHCN-Hảo SHCN-Thủy SHCN-Trình SHCN-Thảo(V) SHCN-Sơn SHCN-Hương(V)
3 TIN-Trình NN-Mai TOAN- HOA-Tuyết(H) LY-Vững SU-Hảo KTNN-Hương GDCD-Dũng TC_A-Minh HOA-Hòa VAN-Phước TIN-Yến DIA-Giàu GDCD-Ninh TC_H-Phương VAN-Hiền(V) SU-Nguyệt TC_V-Sơn LY-Chí LY-Đông TC_V-Thảo(V) HOA-Anh TOAN-Tuyết LY-Lam
4 NN-Mai HOA-Tuyết(H) SU-Nguyệt TOAN-Tuyết GDCD-Điệp KTNN-Hương TC_H-Hường TOAN-Kiểm VAN-Anh(V) VAN-Hương(V) SU-Nhân LY-Vững SU-Thắm DIA-Giàu TOAN- NN-Minh LY-Lam TC_H-Hòa TOAN-Hoan DIA-Thủy HOA-Anh TC_V-Thảo(V) LY-Đông DIA-Thảo
5 VAN-Thảo(V) TC_H-Tuyết(H) TIN-Trình SU-Nguyệt DIA-Thảo GDCD-Điệp LY-Đông SU-Nhân TC_H-Hòa VAN-Hương(V) TOAN- VAN-Phước HOA-Anh LY-Vững VAN-Anh(V) DIA-Giàu DIA-Thủy LY-Chí TOAN-Hoan TC_A-Minh LY-Lam TOAN-Kiểm NN-Mai TC_T-Tuyết
T.3 1 TC_A-Mai TD-Phong TC_H-Thắng LY-Vững NN-Trang VAN- TIN-Quyên NN-Thúy TC_T-Vinh TC_T-Hoan KTCN-Hợp DIA-Giàu TIN-Trâm NN-Duyên VAN-Anh(V) HOA-Phương TOAN-Hoa NN-Lan NN-Minh VAN-Hiền(V) TC_Đ-Thủy TOAN-Kiểm GDQP-Đức TOAN-Tuyết
2 HOA-Phương TD-Phong HOA-Thắng VAN-Thọ NN-Trang TC_A-Duyên DIA-Giàu TD-Đức NN-Minh TOAN-Hoan LY-Vững VAN-Phước VAN- TOAN-Mạnh VAN-Anh(V) TIN-Trâm TC_A-Thúy NN-Lan DIA-Thám VAN-Hiền(V) DIA-Thủy GDCD-Điệp TIN-Quyên TOAN-Tuyết
3 VAN-Thảo(V) TOAN-Hoa VAN-Phước VAN-Thọ TOAN-Vinh LY-Lam TOAN-Kiểm TD-Đức SINH-Lanh NN-Lan TC_H-Phương LY-Vững TC_A-Duyên KTCN-Hợp DIA-Giàu NN-Minh VAN-Hiền(V) LY-Chí TC_Đ-Thám TC_T-Mạnh GDCD-Điệp DIA-Thủy TC_A-Mai VAN-Hương(V)
4 VAN-Thảo(V) TOAN-Hoa LY-Lam TC_A-Trang LY-Vững TD-Phong TOAN-Kiểm TC_V- GDQP-Đức LY-Chí DIA-Giàu TOAN-Mạnh KTCN-Hợp VAN-Anh(V) SINH-Lanh TOAN-Vinh TC_V-Hiền(V) TOAN-Hoan VAN-Hương(V) NN-Minh NN-Lan NN-Thúy TOAN-Tuyết NN-Mai
5 KTNN-Lanh LY-Lam TC_A-Thúy NN-Trang TC_V-Thọ TD-Phong NN-Duyên TC_T-Kiểm LY-Chí GDQP-Đức TC_V-Phước KTCN-Hợp TOAN-Mạnh VAN-Anh(V) NN-Lan TOAN-Vinh DIA-Thủy TC_T-Hoan VAN-Hương(V) NN-Minh TC_T-Hoa VAN-Thảo(V) TOAN-Tuyết NN-Mai
T.4 1 KTNN-Lanh SU-Nguyệt KTNN-Lực TOAN-Tuyết TD-Phong HOA-Hường TC_T-Kiểm NN-Thúy GDCD-Ninh TD-Dũng(TD) TOAN- TOAN-Mạnh VAN- NN-Duyên KTCN-Hợp VAN-Hiền(V) TD-Quy TOAN-Hoan TC_A-Minh GDQP-Sương DIA-Thủy TIN-Trình NN-Mai TIN-Quyên
2 SU-Nguyệt KTNN-Lanh TIN-Trình KTNN-Hương TD-Phong TOAN-Kiểm NN-Duyên TC_A-Thúy KTCN-Hợp TD-Dũng(TD) TC_T- VAN-Phước VAN- TC_T-Mạnh TC_V-Anh(V) VAN-Hiền(V) TD-Quy TC_A-Lan GDQP-Sương GDCD-Ninh SINH-Lực TC_Đ-Thủy HOA-Hường NN-Mai
3 TOAN-Tuyết TC_A-Mai NN-Thúy SU-Nguyệt TIN-Quyên TOAN-Kiểm VAN-Anh(V) LY-Đông KTCN-Hợp TOAN-Hoan GDCD-Ninh TC_V-Phước NN-Duyên HOA-Anh LY-Trung KTCN-Bình TC_T-Hoa GDQP-Sương SU-Hảo NN-Minh TIN-Trình GDQP-Đức SINH-Lực SU-Nhân
4 TC_T-Tuyết NN-Mai VAN-Phước TD-Phong KTNN-Hương SU-Hảo GDCD-Dũng TIN-Quyên NN-Minh KTCN-Hợp TD-Dũng(TD) TC_H-Anh NN-Duyên VAN-Anh(V) TC_T- GDQP-Đức TOAN-Hoa TD-Quy TOAN-Hoan TOAN-Mạnh NN-Lan LY-Đông SU-Nhân TD-Đại
5 NN-Mai TIN-Trình VAN-Phước TD-Phong SU-Hảo NN-Duyên SU-Nhân KTNN-Hương NN-Minh NN-Lan TD-Dũng(TD) GDQP-Đức HOA-Anh TC_V-Anh(V) TOAN- LY-Trung GDQP-Sương TD-Quy TC_T-Hoan TOAN-Mạnh TOAN-Hoa KTCN-Đông TC_T-Tuyết TD-Đại
T.5 1 SU-Nguyệt VAN-Sơn TOAN- NN-Trang TC_H-Tuyết(H) TOAN-Kiểm SU-Nhân NN-Thúy TOAN-Vinh TIN-Yến HOA-Phương SINH-Lanh TC_V- TOAN-Mạnh GDCD-Ninh TD-Dũng(TD) VAN-Hiền(V) SINH-Lực TC_V-Hương(V) TIN-Quyên VAN-Thảo(V) DIA-Thủy NN-Mai LY-Lam
2 NN-Mai SU-Nguyệt TC_T- DIA-Thảo TC_A-Trang TIN-Quyên TOAN-Kiểm VAN- TOAN-Vinh VAN-Hương(V) GDQP-Đức HOA-Anh SINH-Lanh TOAN-Mạnh SU-Nhân TD-Dũng(TD) TC_H-Tuyết(H) TIN-Trâm LY-Chí DIA-Thủy VAN-Thảo(V) TC_A-Thúy VAN-Sơn SINH-Lực
3 TC_V-Thảo(V) KTNN-Lanh DIA-Thảo GDCD-Điệp HOA-Tuyết(H) TC_V- VAN-Anh(V) SINH-Lực LY-Chí TC_V-Hương(V) VAN-Phước NN-Trang GDCD-Ninh TIN-Trâm HOA-Phương TC_V-Hiền(V) LY-Lam SU-Nguyệt TIN-Yến TC_Đ-Thủy GDQP-Đức TIN-Trình TC_V-Sơn TIN-Quyên
4 TIN-Trình NN-Mai GDCD-Điệp SINH-Lực TOAN-Vinh LY-Lam TIN-Quyên KTNN-Hương VAN-Anh(V) SINH-Lanh VAN-Phước TOAN-Mạnh GDQP-Đức SU-Thắm TD-Dũng(TD) HOA-Phương NN-Thúy VAN-Sơn TD-Quy VAN-Hiền(V) HOA-Anh TOAN-Kiểm TC_Đ-Thảo VAN-Hương(V)
5 TC_H-Phương SINH-Lanh SU-Nguyệt TIN-Trình TIN-Quyên SINH-Lực KTNN-Hương TOAN-Kiểm TC_V-Anh(V) LY-Chí NN-Trang SU-Thắm TOAN-Mạnh GDQP-Đức TD-Dũng(TD) TC_T-Vinh NN-Thúy GDCD-Điệp TD-Quy HOA-Tuyết(H) KTCN-Lam HOA-Anh DIA-Thảo TC_A-Mai
T.6 1 DIA-Giàu TC_V-Sơn TD-Phong TC_H-Tuyết(H) VAN-Thọ TIN-Quyên TD-Đức HOA-Thắng TIN-Yến TC_A-Lan NN-Trang GDCD-Ninh LY-Vững TD-Dũng(TD) HOA-Phương NN-Minh TIN-Trâm TOAN-Hoan HOA-Hòa TC_V-Hiền(V) TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) LY-Đông VAN-Hương(V)
2 HOA-Phương VAN-Sơn TD-Phong HOA-Tuyết(H) VAN-Thọ KTNN-Hương TD-Đức TIN-Quyên DIA-Giàu TOAN-Hoan NN-Trang TIN-Yến TIN-Trâm TD-Dũng(TD) NN-Lan TC_A-Minh VAN-Hiền(V) HOA-Hòa GDCD-Ninh TOAN-Mạnh TOAN-Hoa VAN-Thảo(V) TD-Quy TC_V-Hương(V)
3 LY-Vững TIN-Trình HOA-Thắng TC_V-Thọ HOA-Tuyết(H) TC_H-Hường LY-Đông TOAN-Kiểm HOA-Hòa KTCN-Hợp TIN-Yến NN-Trang TOAN-Mạnh TC_A-Duyên NN-Lan GDCD-Ninh TOAN-Hoa DIA-Thảo VAN-Hương(V) TIN-Quyên VAN-Thảo(V) SINH-Lực TD-Quy GDQP-Đức
4 TD-Phong TC_T-Hoa KTNN-Lực KTNN-Hương NN-Trang TC_T-Kiểm HOA-Hường DIA-Giàu TD-Dũng(TD) GDCD-Ninh LY-Vững KTCN-Hợp TC_T-Mạnh NN-Duyên TIN-Trâm TC_H-Phương HOA-Tuyết(H) VAN-Sơn NN-Minh TD-Quy TIN-Trình LY-Đông TIN-Quyên DIA-Thảo
5 TD-Phong TOAN-Hoa TC_V-Thọ TIN-Trình KTNN-Hương NN-Duyên SINH-Lực LY-Đông TD-Dũng(TD) TC_H-Hòa HOA-Phương TC_T-Mạnh KTCN-Hợp TIN-Trâm GDQP-Đức LY-Trung GDCD-Ninh VAN-Sơn NN-Minh TD-Quy NN-Lan TC_T-Kiểm DIA-Thảo HOA-Hường
T.7 1 GDCD-Điệp VAN-Sơn NN-Thúy TOAN-Tuyết TC_T-Vinh VAN- NN-Duyên TC_H-Thắng SU-Nhân DIA-Thám TC_A-Trang HOA-Anh TD-Dũng(TD) SINH-Lanh LY-Trung TIN-Trâm KTCN-Hợp NN-Lan HOA-Hòa SINH-Lực LY-Lam SU-Hảo HOA-Hường TC_Đ-Thảo
2 SINH-Lanh LY-Lam NN-Thúy TC_T-Tuyết TOAN-Vinh VAN- TC_A-Duyên HOA-Thắng HOA-Hòa NN-Lan TIN-Yến NN-Trang TD-Dũng(TD) LY-Vững KTCN-Hợp KTCN-Bình SINH-Lực KTCN-Chí DIA-Thám HOA-Tuyết(H) SU-Hảo TD-Quy VAN-Sơn HOA-Hường
3 TOAN-Tuyết HOA-Tuyết(H) LY-Lam LY-Vững SU-Hảo DIA-Thảo TC_V-Anh(V) SU-Nhân TOAN-Vinh TIN-Yến KTCN-Hợp TC_A-Trang NN-Duyên HOA-Anh TOAN- SINH-Lanh NN-Thúy TIN-Trâm KTCN-Chí LY-Đông TC_A-Lan TD-Quy VAN-Sơn GDCD-Điệp
4 TOAN-Tuyết DIA-Thảo TOAN- NN-Trang VAN-Thọ HOA-Hường VAN-Anh(V) VAN- TIN-Yến SU-Nhân SINH-Lanh TD-Dũng(TD) LY-Vững TC_H-Anh TC_A-Lan TOAN-Vinh TIN-Trâm HOA-Hòa SINH-Lực KTCN-Đông TD-Quy NN-Thúy GDCD-Điệp KTCN-Hợp
5 LY-Vững GDCD-Điệp SINH-Lanh VAN-Thọ SINH-Lực NN-Duyên HOA-Hường VAN- VAN-Anh(V) HOA-Hòa TOAN- TD-Dũng(TD) TC_H-Anh KTCN-Hợp TIN-Trâm SU-Nhân HOA-Tuyết(H) DIA-Thảo TIN-Yến SU-Hảo TD-Quy NN-Thúy KTCN-Đông TOAN-Tuyết

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.