SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A1 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A2 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A3 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A4 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A5 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A6 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A7 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
10A8 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(2), Dia ly(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), 30
11A1 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A2 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A3 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A4 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A5 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A6 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A7 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
11A8 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A1 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A2 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TCHOA(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A3 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A4 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A5 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A6 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A7 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30
12A8 Chào cờ(1), Sinh hoat(1), Toan(3), TC TOAN(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC VAN(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), KTCN(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), TC ANH(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 30

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.