SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021br> BUỔI CHIỀU AP DỤNG TỪ: KHỐI 12 TỪ 28/9/2020; KHỐI 10 VÀ 11 TỪ 05/10/2020. THỜI GIAN HỌC TIẾT 1 TỪ 14 GIỜ 00 PHÚT.


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 26
Tổng số lớp chiều 26
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 62
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 24


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám. TKB 7.0. 26/9/2020