SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (áp dụng từ 21/10/2019)


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 24
Tổng số lớp chiều 24
Tổng số giáo viên 63
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 26


Ghi chú: Cô yến dạy HN-NGLL 11A1, 11A3. Các tiết HN-NGLL thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.