SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT Chơn Thành
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB áp dụng từ ngày 11.01.2021 (Riêng buổi chiều khối 10 và 11 áp dụng từ ngày 18.01.2021; TKB HN-NGLL se niêm yết tại bản tin).


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 26
Tổng số lớp chiều 26
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 61
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 23


Sắp xếp trên TKB 7.0, Nguyễn Đình Thám, ngày 08/01/2021