SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT Chơn Thành
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB áp dụng từ: 19/4/2021


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 26
Tổng số lớp chiều 26
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 60
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 23


Sắp xếp: Đình Thám, by TKB 7.0. Ngày 16/4/2021