SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT Chơn Thành
Học kì 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 27/03/2017. Lưu ý: Riêng TKB Cô Thảo (Địa lí) vẫn tiếp tục dạy các lớp cũ cho đến khi nghĩ hộ sản.


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 24
Tổng số lớp chiều 24
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 64
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 40


Trường THPT Chơn Thành-Khu phố Trung Lợi-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email:thptchonthanh@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 06513603666 - website: http://thptchonthanh.com.vn