SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
Học kì 1, năm học 2018 - 2019 (áp dụng từ ngày 19.11.2018)


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 24
Tổng số lớp chiều 24
Tổng số giáo viên 63
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 26


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám (16/10/2018). Lưu ý: các tiết NGLL, HN dạy vào tuần cuối của các tháng trong năm học