SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 10A6 50 6 10A6 50
7 10A7 50 7 10A7 50
8 10A8 50 8 10A8 50
9 11A1 50 9 11A1 50
10 11A2 50 10 11A2 50
11 11A3 50 11 11A3 50
12 11A4 50 12 11A4 50
13 11A5 50 13 11A5 50
14 11A6 50 14 11A6 50
15 11A7 50 15 11A7 50
16 11A8 50 16 11A8 50
17 12A1 50 17 12A1 50
18 12A2 50 18 12A2 50
19 12A3 50 19 12A3 50
20 12A4 50 20 12A4 50
21 12A5 50 21 12A5 50
22 12A6 50 22 12A6 50
23 12A7 50 23 12A7 50
24 12A8 50 24 12A8 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020